dr. HOLLÓ LÁSZLÓ egyetemi professzor, intézetigazgató

Oktatott tantárgyak: 
Erkölcsteológia
Szociáletika
Egyházjog
Elérhetőség: 
E-mail: hollo.laszlo@ubbcluj.ro
Kép: 
Publikációk: 

Cărţi:

În străinătate:

 1. Az Európai Unió – értékközösség. Az európai integráció társadalometikai vonatkozásai (Uniunea Europeană – comunitate de valori. Etica socială a integrării europene), Erkölcsteológiai Füzetek 6, Róma 2006, ISBN 963 361 765 0, 292 pg.

În ţară:

 1. A világiak által "vezetett" egyházmegye. Az Erdélyi Római Katolikus Státus társadalmi jelentősége, I. kötet., Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2009, p. 264.
 2. Isten csodálatos üdvösségpedagógiája. Alapvető erkölcsteológia, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2007, p. 275.
 3. Minderheitenrechte in Europa im Hinblick auf Südtirol und Siebenbürgen. Der übernationale Öffentlichkeitsauftrag der Kirche und die Minderheiten (Drepturile minorităţilor în Europa cu referiri la Tirolul de Sud şi Ardeal. Sarcina publică supranaţională a Bisericii si minorităţile), Editura Stúdium, Cluj-Napoca 2004, ISBN 973-643-068-5, 206 pg.
 4. Általános erkölcsteológia (Teologia morală generală), Editura Stúdium, Cluj-Napoca 2002, ISBN 973-643-008-1, 232 pg.

Studii în volume colective:

În străinătate:

 1. A vallásszabadság és a vallási diszkrimináció diszkrét formái Romániában, in: Ideje az emlékezésnek. Liber amicorum: A 60 éves Marton József köszöntése, Szent István Társulat - Verbum, Budapest-Kolozsvár, 2010, p. 298-312.
 2. Érvek a vízen járásért. A vízen járás kötelessége, avagy a kötelező cölibátus, in: Itt vagyok, engem küldj! Tanulmányok a papságról, Szent István Társulat - Verbum, Budapest-Kolozsvár, 2010, p. 143-164.
 3. Az egyházközségek papválasztói joga az erdélyi egyházmegyében, in: Ezeréves múltunk: tanulmányok az erdélyi egyházmegye történelméről, Szent István Társulat - Verbum, Budapest-Kolozsvár, Editor: Marton József - Bodó Márta, 2009, p. 93-113.
 4. Thinking God in National and Religious Conflicts: The Case of Romania (Rolul lui Dumnezeu în conflictele naţionale şi religioase: Cazul României), in: Norbert Hintersteiner (red.), Naming and Thinking God in Europe Today Theology in Global Dialogue, Rodopi, Amsterdam / New York 2006, pp. 163–179.
 5. Bűnértelmezés a katolikus teológiában. Újraértelmezési kísérlet (Interpretarea păcatului în teologia catolică: o nouă interpretare), in: Tempfli Imre – Vencser László (red.), Új ég és új föld, Szent Maximilian Lap- és Könyvkiadó, Budapest 2004, ISBN 963 7573 12 X, pp. 377–387.

În ţară:

 1. A laikusok által vezetett egyházmegye, in: Örökérvényű igazságaink. Emlékkönyv Jakab Gábor 70. születésnapjára, Verbum Keresztény Kulturális Egyesület, Cluj-Napoca, Editor: Bodó Márta, 2008, p. 34-45.
 2. Az erdélyi katolikus autonómia, ill. az Erdélyi Római Katolikus Státus tegnap és ma, in: Katolikus autonómia. Fejezetek az Erdélyi Római Katolikus Státus történetéből, Ed. Status, Editor: Holló László, 2007, p. 15-34.
 3. Biserica şi minorităţile. Etica socială a Bisericii Romano-Catolice în slujba reconcilierii etnice, in: Ioan-Vasile Leb–Radu Preda (red.), Unitatea Bisericii. Accente eclesiologice pentru milleniul trei, Ed. Limes Cluj-Napoca 2005, ISBN 973-726-079-1, pp. 434–446.
 4. Das Verhältnis zwischen Kirche und Staat in der Theologie der Katholischen Kirche (Relaţia dintre Biserică şi stat în teologia romano-catolică), in: Dr. Nifon Mihăiţă (red.), Kirche – Staat – Gesellschaft; Biserică – Stat – Societate, Documentaţia conferinţei Academiei Evanghelice Transilvania (AET) în cooperare cu AIDRom (10. – 12. octombrie 2003 / Sibiu, Seria ACADEMIA Vol. I., Blueprint Internaţional, Bucureşti 2005, pp. 130–144.
 5. A kiengesztelődés szentsége: a „mellőzött” szentség (Sacramentul reconcilierii: sacramentul evitat), in: Jakabffy Tamás (red.), Beszéd a láthatatlanról. Teológiai és egyháztörténeti írások, (Cuvânt despre Dumnezeul nevăzut. Scrieri teologice şi de istoria bisericii), Ed. Gloria, Kolozsvár 2001, ISBN 973-9203-70-1, pp. 189–203.

Studii în reviste de specialitate:

În străinătate:

 1. Die katholische Kirche in Rumänien zwischen 1945 und 1964 (Biserica Romano-Catolică din România între 1945 şi 1964), in: Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde, 28. (99.) Jahrgang (2005), Heft 2. ISSN 0344-3418, pp. 151–163.
 2. Der Beitrag der Kirche zum Zusammenleben der Volksgruppen (Contribuţia Bisericii la convieţuirea popoarelor), in: Folia Theologica Vol. 15, (Facultas Theologica Universitatis Catholicae a Petro Pázmány), Budapest 2004, HU ISSN 0866-238 X, pp. 31–43.
 3. Die katholische Haltung zur Sünde. Versuch einer theologischen Neubesinnung (Învăţătura bisericii catolice despre păcat. O încercare de regăndire teologică), in: Studia Theologica Budapestinensia 30, Márton Áron kiadó, Budapest 2002, HU ISSN 0866 2398; HU ISBN 963 9435 05 8, pp. 109–120.

În ţară:

 1. Die kulturellen und politischen Beziehungen zwischen Menschen und Völkern in der biblischen Perspektive, Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina, 2007, p.85-97.
 2. Die kultur des Todes in Rumänien. Die moralische Beurteilung der Abtreibungsindikationen, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica Latina, 2006, p.41-54.
 3. The Clash of Civilizations – Der Fall Siebenbürgen, in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2005), pp. 57–82.
 4. Die katholische Kirche in Rumänien zwischen 1945 und 1964, Zeitschrift für Siebenbürgische Landeskunde , 2005, p.151-163.
 5. Az Európai Unió, az európai keresztény identitás alkonya? (Uniunea Europeană – apusul identităţii creştine europene?), in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2004), pp. 39–65.
 6. Gyón(j)unk-e még a 21. században is? A kiengesztelődés szentsége a nyugat- és keleteurópai lelkipásztori gyakorlat feszültségében (/Să/ ne mai spovedim în sec. 21? Sacramentul reconcilierii în practica pastorală vest- şi est-europeană), in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2003) ISSN 1582-2524, pp. 73–86.
 7. Christliche Ehe: Anspruch und Wirklichkeit (Căsătoria creştină: idealul şi realitatea), in: Studia Theologica Transsilvaniensia. Alba Iulia - Gyulafehérvár 5 (2003), ISSN 1582-0661, pp. 27–38.
 8. A multikulturalitás és nemzetiség érték(telenség)ének bibliai alapjaihoz (Multiculturalitatea şi valorile naţionalităţii în Biblie), in: Studia Theologica Transsilvaniensia. Alba Iulia - Gyulafehérvár 4 (2003), ISSN 1582-0661, pp. 135–148.
 9. Keresztény házasság: ideál és valóság feszültségében (Căsnicia creştină între ideal şi realitate), in: Keresztény Szó (Cuvănt Creştin), ISSN 1220-630 X, an XIV. 2003. nr. 4. pp. 1–8.
 10. A katolikus egyház társadalmi tanítása a nemzetiségi feszültségek feloldásának a szolgálatában (Învăţătura socială a bisericii în slujba rezolvării conflictelor interetnice), in: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Theologia Catholica Latina. 1 (2002) ISSN 1582-524. pp. 27–36.
 11. A keresztény társadalmi tanítás – cél és út (Învăţătura socială creştină – scop şi drum), in: Keresztény Szó. (Cuvănt Creştin) ISSN 1220-630 X, an XIII. 2002. nr. 2, pp. 9–14.
 12. Abortuszjavallat vagy abortuszkényszer? Az abortuszindikációk erkölcsi megítélése (Avort - recomandare sau obligativitate? Indicaţii de avort în lumina teologiei morale), in: Keresztény Szó. (Cuvănt Creştin) ISSN 1220-630 X, an XII. 2001. nr. 1. pp. 17–21.
 13. Szakadék tanítás és gyakorlat között? A demokratikus közösségi rendszerről szóló társadalomerkölcsi tanítás és egyházunk gyakorlata (Învăţătura socială a societăţii democratice şi realizarea acestuia în practica Bisericii), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an XI, 2000, nr. 4, pp. 1–8.
 14. Az Egyház társadalmi tanítása a kisebbségek szolgálatában (Învăţătura sociala a bisericii în slujba minorităţilor), in: Studia Theologica Transsilvaniensia. Alba Iulia - Gyulafehérvár 1 (2000), ISSN 1582-0661, pp. 123–136.
 15. Tudás vagy remény? Feltárhatjuk-e az orvosi ellátás következtében gyógyulásban reménykedő betegnek helyzete súlyosságát? (Cunoştinţî sau speranţă? Sa înştiinţăm bolnavul, plin de speranţe, supus unor intervenţii medicale de starea criticî a sănătăţii sale?), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an X, 1999, nr. 5. pp. 29.
 16. A kiengesztelődés szentsége: a mellőzött szentség (Sacramentul reconcilierii: sacramentul uitat), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 10, pp. 1–6.
 17. Helyzet és törvény. A konzervatív és progresszív magatartásforma a természettörvény és a szituációs etika tükrében (Situaţia şi legea. Conduita conservativă şi progresivă din punctul de vedere a legii naturii şi al eticii situaţionale), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 6, pp. 27–32.
 18. Az elöljárók (hivatali) tekintélyének alkonya? (Declinul autorităţii?), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 4, pp. 30–31.
 19. Az egyház és a forradalom (Biserica şi revoluţia), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 3, pp. 32.
 20. Értékes „egyedülállás” – korszerű kérdésfeltevés a cölibátus kapcsán („Singurătatea” preţioasă – problematica actuală a celibatului), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 2, pp. 1–6.
 21. Hogyan viszonyul a katolikus erkölcsteológia a génsebészet kutatásaihoz? (Învăţătura morală catolică despre noile experimente genetice), in: Keresztény Szó (Cuvânt Creştin) ISSN 1220-630 X, an IX, 1998, nr. 1, pp. 28–29.

Recenzii:

 1. Rudolf Weiler, Einführung in die katholische Soziallehre, Verlag Styria, Graz–Wien–Köln 1991, 144. pg. in: Korrespondenzblatt des Canisianums, Heft 2 des Studienjahrganges 1992, Jg. 125, pp. 63.

Alte publicaţii:

 1. Sztrájkolhat-e/sztrájkoljon-e a keresztény oktató? in: Vasárnap, an XV, 2005, nr. 46, 5.
 2. A (egyház és az állam viszonya a katolikus) tanítás szerint ..., (Relaţia între Biserică şi Stat în învăţătura Biserici Romano-Catolice), in: a hét, közéleti és kulturális kritikai lap, an I/6, 27. noiembrie 2003.
 3. Krisztus király és a kis királyok (Cristos, regele universului), in: Vasárnap, an X, 2000, nr. 48.
 4. Hiszen ezért vagyok keresztény” („Doar de aceea sunt creştin”), in: Vasárnap, an IX, 1999, nr. 51.
 5. Akarom, tisztulj meg! Mt 8,3 (Da, vreau, fii curăţit Mt. 8,3), in: Vasárnap, an IX, 1999, nr. 12.
 6. Készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Lk 3,4 („Pregătiţi drumul Domnului, şi îndreptaţi-i potecile.” Luc. 3,4), in: Vasárnap, an IV, 1998, nr. 5.
 7. Vasárnapi örömhír (Despre evanghelie), in: Vasárnap, an VIII, 1998, nr. 24.
 8. A hazánk azonban (a földön és) a mennyben van (Împărăţia noastră este (pe pământ şi) în cer), in: Vasárnap, an VIII, 1998, nr. 17.
 9. Nektek is meg kell mosnotok egymás lábát... Jn 13,14 (Şi voi sânteţi datori să vă spălaţi picioarele unii altora... Ioan 13,14.), in: Vasárnap, an VIII, 1998, nr. 14.