Magánösztöndíj alapszabályzat

Általános szabályok:

 1. A magánösztöndíj-alap Karunk jótevőinek (egyházmegyék, egyházi intézmények, magánszemélyek) adománya. Hálával, köszönettel és imával tartozunk nekik.
 2. A magánösztöndíj kizárólagosan a Katolikus Teológia Szakkal párhuzamosan végzett 2. szak tandíjának fedezésére fordítható.
 3. Az ösztöndíjak kiosztásáról, megtartásáról illetve megvonásáról a Kar tanári kara dönt.
 4. Ösztöndíjra elsősorban a Római Katolikus Teológia Kar teológia (didaktika) szakára bejutott hallgatók jogosultak.
 5. Az ösztöndíj a megtartás feltételeit teljesítő hallgatóknak 3 évre szól.

Az ösztöndíj elnyerésének kritériumai:

 1. Érvényes felvételi az adott évben a Római Katolikus Teológia Kar teológia (didaktika) szakára.
 2. Igazolás a 2. szakról (a kezdődő tanév tandíja első részletének befizetését igazoló nyugta másolata).
 3. Az adományozó speciális feltételeinek teljesítése.
 4. Az ösztöndíj kiosztása a felvételi eredmények sorrendjében történik.
 5. Az ösztöndíjszerződés megkötése.

Az ösztöndíjas hallgatók kötelezettségei:

 1. A következő évfolyamra lépéshez szükséges feltételek teljesítése mindkét szakon (kreditszám és újra felvett vizsgák) – kivételt képeznek: hosszas betegség, súlyos családi problémák.
 2. Igazolás a második szak végzéséről
  • negyedévente a tandíj részleteinek határidőre történő befizetését igazoló nyugta másolata
  • tanév elején igazolás a második szakról (Adeverinţă de studii).
 3. Példás keresztény életvitel.
 4. A támogató fél sajátos kéréseinek teljesítése (féléves/éves beszámoló, nyári gyakorlat, stb.).

Az évfolyamvezető tanár kötelezettségei:

 1. A hallgató szakmai előmenetelének követése.
 2. A tantárgyfelvétellel kapcsolatos tanácsadás.
 3. Félévente rövid írásbeli jellemzés.

Az ösztöndíj megszűnik:

 1. Az alapképzés (6 szemeszter) befejeztével.
 2. A hallgató kérésére.
 3. Bármelyik fenti kritérium be nem tartása esetén.
 4. Az évfolyamvezető tanár negatív véleményezése esetén.

Speciális esetek:

 1. Az adományozók támogatásának csökkenése esetén a Kar fenntartja a jogot a megmaradó ösztöndíjak újraosztására a tanulmányi eredmények figyelembevételével.
 2. Az elsőévesektől fennmaradó, illetve az elvesztett ösztöndíjakra a magasabb évesek minden feltétel teljesítése esetén pályázhatnak (újraigénylés is lehetséges). Az elosztás a mindkét szakon elért tanulmányi eredmények alapján történik, az elvesztett ösztöndíjak esetén az adott évfolyam hallgatói előnyben.

A Szatmári Püspökség feltételei:

 • a Szatmári Egyházmegye szülötte;
 • tanulmányi eredmények, a teológia szak átlaga legalább 8,50;
 • évente megkapja a Kar egyik tanára részéről az írásos ajánlást, melyből kitűnik, hogy alkalmas az ösztöndíj elnyerésére (személyi érettség, nyitottság, elköteleződés, jelenlét a Teológia Kar életében, bekapcsolódás a karon történő lelki-szakmai fejlődést segítő programokba);
 • készség évente két hét önkéntes munkára a Szatmári Püspökségen.