Magánösztöndíj alapszabályzat

A magánösztöndíj

Tekintettel arra, hogy napjainkban könnyebb elhelyezkedni a munkaerőpiacon olyan végzetteknek, akik több képesítéssel rendelkeznek, Karunk magánösztöndíjat biztosít egy második szak elvégzéséhez. Ennek forrásait nagylelkű támogatóink biztosítják, különösen az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány. Az ösztöndíj jelenleg meghatározott összege 2500 lej/tanév, amelyből a hallgató fedezni tudja a második szak tanulmányi költségeit. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felvételikor a hallgató beiratkozik a Római Katolikus Teológia Kar kolozsvári Didaktikai Teológia Intézet képzésére, majd önköltséges (fizetéses) helyre beiratkozik egy másik egyetemi képzésre is. Az ösztöndíj ehhez a második képzéshez nyújt támogatást, azzal a feltétellel, hogy a hallgató sikeresen és megfelelő módon folytatja teológiai tanulmányait. Az ösztöndíj megpályázására vonatkozó információkat megfelelő időben közöljük a Kar hirdetési felületein.

Általános szabályok:

 1. A magánösztöndíj-alap Karunk jótevőinek (egyházmegyék, egyházi intézmények, magánszemélyek) adománya. Hálával, köszönettel és imával tartozunk nekik.
 2. A magánösztöndíj kizárólagosan a Katolikus Teológia Szakkal párhuzamosan végzett 2. szak tandíjának fedezésére fordítható.
 3. Az ösztöndíjak kiosztásáról, megtartásáról illetve megvonásáról a Kar tanári kara dönt.
 4. Ösztöndíjra elsősorban a Római Katolikus Teológia Kar teológia (didaktika) szakára bejutott hallgatók jogosultak.
 5. Az ösztöndíj a megtartás feltételeit teljesítő hallgatóknak 3 évre szól.

Az ösztöndíj elnyerésének kritériumai:

 1. Érvényes felvételi az adott évben a Római Katolikus Teológia Kar teológia (didaktika) szakára.
 2. Igazolás a 2. szakról (a kezdődő tanév tandíja első részletének befizetését igazoló nyugta másolata).
 3. Az adományozó speciális feltételeinek teljesítése.
 4. Az ösztöndíj kiosztása a felvételi eredmények sorrendjében történik.
 5. Az ösztöndíjszerződés megkötése.

Az ösztöndíjas hallgatók kötelezettségei:

 1. A következő évfolyamra lépéshez szükséges feltételek teljesítése mindkét szakon (kreditszám és újra felvett vizsgák) – kivételt képeznek: hosszas betegség, súlyos családi problémák.
 2. Igazolás a második szak végzéséről
  • negyedévente a tandíj részleteinek határidőre történő befizetését igazoló nyugta másolata
  • tanév elején igazolás a második szakról (Adeverinţă de studii).
 3. Példás keresztény életvitel.
 4. A támogató fél sajátos kéréseinek teljesítése (féléves/éves beszámoló, nyári gyakorlat, stb.).

Az évfolyamvezető tanár kötelezettségei:

 1. A hallgató szakmai előmenetelének követése.
 2. A tantárgyfelvétellel kapcsolatos tanácsadás.
 3. Félévente rövid írásbeli jellemzés.

Az ösztöndíj megszűnik:

 1. Az alapképzés (6 szemeszter) befejeztével.
 2. A hallgató kérésére.
 3. Bármelyik fenti kritérium be nem tartása esetén.
 4. Az évfolyamvezető tanár negatív véleményezése esetén.

Speciális esetek:

 1. Az adományozók támogatásának csökkenése esetén a Kar fenntartja a jogot a megmaradó ösztöndíjak újraosztására a tanulmányi eredmények figyelembevételével.
 2. Az elsőévesektől fennmaradó, illetve az elvesztett ösztöndíjakra a magasabb évesek minden feltétel teljesítése esetén pályázhatnak (újraigénylés is lehetséges). Az elosztás a mindkét szakon elért tanulmányi eredmények alapján történik, az elvesztett ösztöndíjak esetén az adott évfolyam hallgatói előnyben.

A Szatmári Püspökség feltételei:

 • a Szatmári Egyházmegye szülötte;
 • tanulmányi eredmények, a teológia szak átlaga legalább 8,50;
 • évente megkapja a Kar egyik tanára részéről az írásos ajánlást, melyből kitűnik, hogy alkalmas az ösztöndíj elnyerésére (személyi érettség, nyitottság, elköteleződés, jelenlét a Teológia Kar életében, bekapcsolódás a karon történő lelki-szakmai fejlődést segítő programokba);
 • készség évente két hét önkéntes munkára a Szatmári Püspökségen.
Szerző neve: 
Dr. András Szabolcs, dékánhelyettes