Tanszéki szabályzat

Traditio Nostra Unacum Europae Virtutibus Splendet

 

Membrii Departamentului de Teologie Didactică,

Având în vedere tradiția teologică a cărei continuatori suntem, Facultatea de Teologie Romano-Catolică a Universității “Babeș-Bolyai” fiind una dintre primele facultăți de teologie din țară, vechimea ei coincizând cu cea a Universității “Babeș-Bolyai” însăși,

Ţinând seama de faptul că facultatea noastră urmăreşte o tradiţie teologică bogată, fapt întărit prin afilierea la Universitatea Papală Lateran; având în rândul nostru teologi contemporani de anvergură mondială, cum ar fi Cardinalul Franz Konig, S.ER. Jakubinyi Gyorgy – arhiepiscop de Alba Iulia, Cardinalul Erdo Peter din Budapesta/ Ungaria, Cardinalul Walter Kasper din Roma, Joseph Ratzinger, Papa Benedict al XVI-lea, Cardinalul Angelo Scola din Milano/ Italia,

Considerând că această tradiție a învățământului teologic trebuie cunoscută de generațiile actuale de teologi, profesori de religie, perpetuată și îmbogățită mereu, ținând seama de tendințele și evoluțiile actuale ale științei și învățământului teologic,

În semn de prețuire și omagiu față de activitatea și contribuția deosebită la dezvoltarea științei teologice a predecesorilor noștrii,

În temeiul art. 207, 213 - alin.11 și 12 din Legea Educației Naționale, Nr. 1/2011 republicată, și al pct. 1.5., Cap. III din Carta Universității “Babeș-Bolyai”,

Adoptă prezentul

Regulament de organizare și funcțiune al Departamentului de Teologie Didactică, 

ținând seama de următoarele principii fundamentale, reflectate atât în planul direcțiilor viitoare privind activitatea didactică și de cercetare, cât și în privința raporturilor dintre membrii departamentului sau între aceștia și studenți.

 

1. Principii fundamentale

Departamentul de Teologie Didactică este unitatea academică de bază a Universității, având ca scop organizarea și coordonarea activităților cu caracter didactic și științific în domeniul teologiei, desfășurându-și activitatea potrivit legii și Cartei Universității „Babeș-Bolyai”, în conformitate cu următoarele principii fundamentale:

§ 1. Principiul multiculturalismului și al interdisciplinarității, pornind de la profilul multicultural al Universității „Babeș-Bolyai”. În întreaga lor activitate, membrii departamentului vor promova multiculturalismul teologic ierarhia valorilor creştine, inițiând și încurajând organizarea de dezbateri și conferințe în domeniile teologiei, cu participare națională și internațională, elaborarea de studii întemeiate care să pună în valoare evoluțiile teologiei contemporane.

§ 2. Principiul imparțialității și al egalității de tratament. Toți membrii departamentului se bucură de încredere și recunoaștere deplină a calităților și competențelor, dar și atribuțiilor ce le revin, beneficiind de întregul sprijin al Departamentului.

Toți membrii departamentului au dreptul de a participa la procesul decizional în cadrul ședințelor de departament, indiferent de durata contractului de muncă, indiferent de activitățile pe care le desfășoară, cu titlu principal sau complementar, ca practicieni ai dreptului.

Toți membrii departamentului sunt priviți și tratați în mod egal în privința cererilor și solicitărilor formulate, pornind de la criterii de evaluare obiective și unice.

Solicitările având ca obiect scoaterea la concurs a unor posturi didactice noi trebuie să țină seama atât de îndreptățirea celor ce le formulează, cât și de nevoile departamentului și politica de personal a departamentului și a facultății.

Solicitările pentru scoaterea la concurs a unor posturi de asistent universitar vor fi considerate ca fiind pe durată determinată de 3 ani, asigurându-se astfel verificarea aptitudinilor didactice și de cercetare ale celor în cauză. După împlinirea stagiului de 3 ani, ținând seama de nevoile departamentului, se va putea scoate la concurs un post pe durată nedeterminată.

La o disciplină la care s-a ocupat un post prin concurs se poate solicita scoaterea unui nou post la concurs după o perioadă minimă de 4 ani, exceptând situația în care contractul de muncă al titularului de disciplină care a câștigat concursul a încetat. De asemenea, cel care formulează solicitarea de scoatere la concurs a unui post didactic va trebui să întrunească, la data cererii, o pondere de minim 35% din totalul punctajului aferent publicațiilor sale științifice, calculată de la ultima sa promovare. La soluționarea cererii, plenul departamentului va avea în vedere și gradul de implicare a solicitantului în activitatea științifică a departamentului.

Propunerile având ca obiect scoaterea la concurs a unor posturi didactice noi se vor putea formula exclusiv în scris (inclusiv email), cu indicarea structurii acestora, în termen de maxim 5 zile de la solicitarea făcută în acest scop de directorul de departament, în vederea întocmirii proiectului statului de funcții (terminus ad quem). Propunerile făcute după expirarea acestui termen se consideră inexistente.

§ 3. Principiul contributivității. Fiecare membru al departamentului își asumă obligația de a contribui la promovarea și dezvoltarea acestuia, la creșterea prestigiului științific și a recunoașterii sale la nivel național și internațional.

Corespunzător normei didactice și de cercetare, reflectată în fișa postului, fiecare membru al departamentului își asumă propria contribuție la creșterea vizibilității, a prestigiului și a recunoașterii departamentului și a facultății în lumea academică și profesională, dar și în societate.

Fiecare membru al departamentului are obligația de a participa și de a se implica activ în activitățile organizate în cadrul departamentului, inclusiv obligația de a sprijini și contribui la evenimentele științifice și la editarea volumelor colective ce apar sub egida departametului.

§ 4. Principiul solidarității colegiale. Membrii departamentului vor încuraja spiritul de colegialitate, reflectând apartenența la comunitatea academică, oferindu-și fiecare disponibilitatea și ajutorul celorlalți colegi, atât în ceea ce privește elaborarea unor studii cu caracter interdisciplinar, cât și la nivel relațional interuman.

Termentul de solidaritate exprimă exigența de a recunoaște în totalitate legăturile care unesc membrii corpului academic, spațiul libertății fiecăruia, în scopul creșterii comune la care să participe toți. În felul acesta, fiecare individualitate, păstrânduși specificitatea, devine parte inseparabilă și indispensabilă a „unicului” – Departamentul de Teologie Didactică.

Orice dispută între membrii departamentului este limitată la un cadru strict profesional, academic, evocând convingerea științifică diferită, legată de dezlegarea unor anume chestiuni de drept.

Suflul înnoitor și spiritul departamentului decurge din fiecare „individualitate”, din specificul gândirii și comportamental al fiecăruia din membrii stafului academic.

În relaționarea lor cu terții, membrii departamentului vor promova tradiția și spiritul academic clujean al Universitas Napocensis, exprimând, prin întreaga lor conduită, adeziunea și atașamentul față de multiculturalismul și specificitatea acestei tradiții universitare.

2. Limba de comunicare.

Membrii departamentului pot comunica în cadrul reuniunilor, ședințelor și activităților desfășurate sub egida departamentului, exprimându-și punctele de vedere, formulând cereri și memorii, în limba maghiară. Întrucât limba de lucru este limba maghiară, la deciziile care privesc structura facultăţii un exemplar al procesului verbal de ședință se va întocmi și în limba română.

Membrii departamentului se pot adresa individual directorului de departament, formulând cereri și memorii, în oricare din limbile care asigură profilul multicultural al Universității „Babeș-Bolyai”: română, maghiară și germană.

De asemenea, membrii departamentului vor putea folosi ca limbă de scriere, dacă doresc, limba latină – prima limbă de predare la Facultatea de Teologie din Cluj, manifestându-și astfel respectul și solidaritatea față de epoca care a marcat debutul tradiției noastre universitare.

3. Atribuțiile departamentului.

Departamentul planifică, organizează şi realizează activitatea didactică şi de cercetare ştiinţifică, instructiv-metodică şi educativă, fiind centrul activităţii de perfecţionare continuă a cadrelor didactice. Departamentul organizează activitatea de cercetare ştiinţifică a cadrelor didactice şi a studenţilor.

Departamentul exercită următoarele competenţe:

 1. asigură organizarea şi gestionarea programelor de studii la nivel licenţă şi master;
 2. promovează conceperea şi derularea programelor de studii și de cercetare ştiinţifică din competenţa domeniului de specializare „drept privat”;
 3. realizează coordonarea activităţii unităţilor din competenţa sa (şcoli postuniversitare, extensii universitare, după caz);
 4. face recomandări privind elaborarea proiectelor planurilor de învăţământ;
 5. elaborează statele de funcţiuni şi fişa postului pentru membrii departamentului;
 6. asigurarea şi gestionarea resurselor financiare necesare;
 7. asigură elaborarea şi execuţia bugetului propriu;
 8. organizează concursurile pentru ocuparea posturilor, supunând rezultatele acestora spre avizare Consiliului Facultăţii şi spre validare Senatului Universităţii;
 9. asigură încheierea de acorduri de colaborare cu unităţi similare din ţară şi din străinătate;
 10. gestionează cooperarea ştiinţifică naţională şi internaţională în domeniul de competență. 

4. Convocarea ședințelor de departament.

Ședințele de departament sunt convocate de directorul de departament sau de membrii departamentului reprezentând o treime din numărul total al membrilor.

Convocarea se poate face fie prin convocator, depus cu cel puțin 3 zile lucrătoare înainte de data ședinței la secretariatul facultății, fie prin email expediat pe adresa cadrelor didactice respectând același termen.

5.  Conducerea departamentului.

Deciziile cu impact major privind viața și activitatea departamentului se vor adopta în plenul ședințelor de departament, iar conducerea operativă va fi asigurată de directorul de departament și consiliul departamentului, în conformitate cu atribuțiile ce le revin potrivit legii, cartei universitare şi hotărârilor structurilor de conducere ale universităţii.

Directorul de departament asigură conducerea operativă a departamentului în colaborare cu Consiliul departamentului, răspunde de planurile de învăţământ, statele de funcţiuni, asigură acoperirea cu specialişti a tuturor posturilor, face propuneri de colaboratori externi, propune cooperări cu departamentele de profil din alte universităţi. Directorul de departament răspunde de managementul cercetării, al calităţii şi de managementul financiar, conform repartizării bugetului stabilit la nivelul facultăţii.

Directorul de departament împreună cu Consiliul departamentului răspund de selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea şi motivarea personalului.

Directorul de departament propune poziţia posturilor din statele de funcţiuni care urmează să se scoată la concurs, comisiile de concurs, asigură organizarea concursului.

Directorul departamentului poate propune încetarea relaţiilor contractuale cu membrii departamentului în următoarele cazuri:

 1. nu îşi îndeplinesc în mod repetat obligaţiile ce le revin prin statul    de funcţiuni şi fişa postului;
 2. încalcă în mod grav normele de etică şi disciplină academică;
 3. pentru condamnări penale privind fapte săvârșite cu intenție.

Propunerile de angajare sau încetare a relaţiilor contractuale de muncă trebuie aprobate de Consiliul facultăţii şi validate de Senatul Universităţii.

Directorul departamentului face propuneri pentru premii şi acordarea unor distincţii membrilor departamentului, conform regulamentului departamentului.

Directorul întruneşte departamentul în plen cel puţin o dată pe semestru, într-o adunare ordinară, în care prezintă starea departamentului şi activitatea desfăşurată într-un an. De asemenea, întruneşte plenul departamentului ori de câte ori programele didactice, de cercetare, managementul academic şi financiar impun acest lucru.

Directorul de departament repartizează atribuţiile membrilor Consiliului departamentului şi desemnează înlocuitorul său în cazurile de absenţă mai îndelungată sau de incapacitate fizică. Propunerea este supusă aprobării decanului facultăţii.

Directorul de departament poate fi schimbat din funcţie dacă nu își îndeplineşte obligaţiile ce decurg din funcţiile ocupate şi din programul managerial asumat. Revocarea poate fi realizată, în condițiile cartei universității, la solicitarea unei treimi din membrii departamentului, prin votul secret exprimat de două treimi dintre membri.

De asemenea, mandatul directorului de departament încetează:

 1. dacă se transferă la alt departament, din afara sau din interiorul Universităţii;
 2. dacă îndeplineşte misiuni pe o perioadă mai lungă de un an în străinătate sau diverse;
 3. dacă preia funcţii de conducere în alte universităţi publice sau private;
 4. dacă încetează contractul de muncă cu Universitatea;
 5. prin demisie sau deces.

În cazurile de la lit. a)-e), încetarea funcției se constată de către membrii departamentului la solicitarea decanului facultății.

Revocarea din funcţia de director de departament se face, conform legii și Cartei Universității, de către Senat, la propunerea scrisă a cel puţin 1/2 din membrii departamentului, cu avizul Consiliului facultăţii, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor Senatului.

5. Alegerea conducerii departamentului.

Directorul de departament trebuie să fie membru al departamentului, să posede titlul științific de doctor în drept şi să se bucure de o reputație profesională și morală neștirbită.

Alegerea directorului de departament se face cu majoritatea simplă, prin votul secret al membrilor departamentului.

Consiliul departamentului se compune din 3 membri. Consiliul are misiunea de a sprijini directorul departamentului în conducerea operativă a activităţii. Alegerea membrilor Consiliului departamentului se face cu majoritatea simplă, prin votul secret al membrilor departamentului.

6. Funcționarea departamentului.

Pentru a putea adopta hotărâri, plenul departamentului trebuie să întrunească, la prima convocare, prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi.

În cazul în care acest cvorum de prezență nu este întrunit la prima convocare, directorul de departament va convoca o a două ședință a plenului, la o dată stabilită ulterior, respectând ordinea de zi stabilită pentru prima convocare și terenul minim de convocare prevăzut la pct. 4. Plenul departamentului, întrunit la a doua convocare, va putea adopta hotărâri cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

                 Din plenul departamentului fac parte toate cadrele didactice și de cercetare, angajate pe baza unui contract de muncă, indiferent de durata acestuia.

                 În plenul său, Departamentul exercită următoarele atribuții:

 1. alege Directorul de departament;
 2. alege membrii Consiliului departamentului;
 3. aprobă strategia și programele anuale de cercetare științifică ale departamentului;
 4. avizează statele de funcții ale departamentului; în cazul unor modificări aduse proiectului de stat de funcții prezentat de directorul de departament, acestea se vor reflecta în forma finală a acestuia, fără a mai fi necesară convocarea unei noi ședințe a plenului;
 5. avizează lista cadrelor didactice asociate;
 6. avizează lista posturilor scoase la concurs, reflectată în statul de funcții;
 7. face propuneri pentru acordarea statutului de Profesor emerit, a titlurilor de Doctor Honoris Causa, Profesor Honoris Causa și Senator de onoare, inclusiv propuneri de prelungiri de activitate, în condițiile Cartei Universității;
 8. aprobă încheierea de acorduri de colaborare științifică cu profesori, cercetători sau unități similare din țară și străinătate;
 9. poate infirma o decizie a Directorului de departament sau a Consiliului departamentului.

Directorul de departament are în competență:

 1. coordonarea resursei umane (selecţia, angajarea, evaluarea periodică, formarea, motivarea şi încetarea relaţiilor contractuale de muncă ale personalului – art. 213, alin. (12) din Legea Educației Naționale), respectiv gestionarea resurselor financiare şi materiale ale departamentului, prin luarea în considerare a limitelor atribuţiilor stabilite în lege, în carta universitară, în hotărârile senatului universitar, deciziile consiliului de administrație și cele ale consiliului facultății;
 2. întocmirea proiectului planului de învăţământ pentru disciplinele de studiu ce aparțin departamentului, evaluarea și verificarea îndeplinirii planului de învăţământ pentru disciplinele de studiu ce aparțin departamentului, verificarea îndeplinirii stagiului de practică al studenţilor;
 3. verificarea îndeplinirii de către personalul departamentului a obligaţiilor prevăzute în fişele de post;
 4. verificarea utilizării resurselor materiale şi financiare puse la dispoziţia departamentului, cu respectarea prevederilor legale;
 5. elaborarea şi prezentarea la timp a raportărilor şi situaţiilor prevăzute de Regulamentul de funcţionare al Facultăţii;
 6. verificarea îndeplinirii corespunzătoare a tuturor celorlalte sarcini didactice, ştiinţifice sau administrative de către membrii departamentului;
 7. coordonarea volumelor și publicațiilor care apar sub egida departamentului;
 8. sesizarea decanului şi a plenului departamentului cu privire la (posibile) abateri disciplinare, de la etica profesională sau  similare; în urma analizei, potrivit legii sau procedurilor interne ale universităţii, formularea de propuneri de sancţionare sau de adoptare a altor măsuri;
 9. orice alte atribuții prevăzute de lege, Carta Universității sau de Regulamentul Facultății.

7. Termenele.           

Termenele prevăzute de prezentul Regulament sunt socotite pe zile, indiferent dacă acestea sunt lucrătoare sau nelucrătoare. Totuși, nu vor putea fi convocate ședințe de departament sau alte activități în zile nelucrătoare sau sărbători legale.

Dacă ultima zi a termenului este zi nelucrătoare sau sărbătoare legală, termenul se va împlini în ziua imediat următoare acestei zile, rămânând însă valabile locul și ora de convocare stabilite în convocator.

Prima zi a termenului intră în calculul acestuia dacă solicitarea sau  convocarea a fost anunțată până la ora 12 a.m.

8. Exercițiul votului.

Votul exprimă forma de participare la procesul decizional al departamentului.

Votul poate fi exprimat în cadrul ședințelor plenului departamentului sau în afara ședințelor de plen, prin corespondență.

Fiecare membru al departamentului are dreptul la un singur vot, indiferent de funcția pe care o exercită și gradul didactic pe care-l deține, indiferent de durata (determinată sau nedeterminată) a contractului de muncă.

Votul este personal și netransmisibil.

Votul se exercită la vedere ori de câte ori plenul departamentului nu decide votul secret; în chestiunile referitoare la politica de personal a departamentului (scoaterea la concurs a unor posturi didactice noi, structura posturilor, transformarea de posturi, avizarea cererilor de prelungire etc), dar   și în cele privind solicitările de atribuire a unor discipline de predare, rămase fără titular ca urmare a pensionării sau ca urmare a încetării din alt motiv a contractului individual de muncă al titularului de disciplină, votul este secret. În această din urmă situație, votul poate fi la vedere ori de câte ori nu există mai multe solicitări de preluare de disciplină.

Dacă pentru adoptarea unei decizii votul este secret, nu se va putea folosi votul prin corespondență.

Votul prin corespondență se poate exercita prin oricare din mijloacele de transmitere a voinței de angajare – scrisoare, fax, mail. În acest caz, relevantă din punct de vedere juridic este data și ora începerii ședinței de plen.

Votul prin corespondență se poate transmite pe adresa poștală a Facultății sau, în cazul votului prin email, și pe adresa de mail a directorului de departament.

Având în vedere mobilitatea inerentă activitatății academice, participarea la simpozioane, conferințe, proiecte de cercetare în țară și străinătate, dar și alte manifestări științifice care au legătură cu profilul postului didactic, membrii departamentului pot hotărî, cu majoritate simplă, luarea în calcul a votului exprimat prin corespondență de către colegul aflat în imposibilitate motivată de a participa la ședința de plen, la solicitarea acestuia.

Membrii Departamentului de Teologie Didactică,

exprimându-și solidaritatea față de principiile și valorile academice, față de tradiția învățământului teologic transilvănean, perpetuată de-a lungul generațiilor,

dorind să conserve și să îmbogățească această tradiție în cosonanță cu realitățile și evoluțiile lumii de azi și, mai ales,

dorind să facă cunoscută această tradiție în societate și în lume, dar și generațiilor care vor urma,

adoptă prezentul Regulament de organizare și funcțiune al Departamentului de Teologie Didactică,

 

azi …………….. 2014.