A kolozsvári Római Katolikus Kar rövid története

A katolikus teológiai oktatásnak Kolozsváron mély gyökerei vannak. A jezsuiták a 16. században és a 17. század végén alapított akadémiájukon elsősorban a hittudományt művelték a 18. század végéig. Az 1990-es fordulat megteremtette a lehetőséget, hogy a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem keretén belül 1996-ban hittanárképzés céljából megszerveződjék a Római Katolikus Teológia Kar, a BBTE Rektorátusa és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség között létrejött megállapodás értelmében.

A római katolikus hittanárképzőnek a BBTE keretében való megszervezésére – ami más egyházak esetében már előbb megtörtént – szükséghelyzet miatt vállalkoztunk. Románia Tanügy-minisztériuma 1990 után az állami iskolákban elrendelte előbb választható, majd kötelező formában a hittanórák tartását. Az ateista korszakot követő 180 fokos fordulat egyházunkat ezen a téren is váratlanul érte. A Gyulafehérvári Főhatóság gyors és szükség-megoldásokkal próbálkozott. De a Levelező Tagozat címen megszervezett hittanárképző hosszú távon nem bizonyult megoldásnak. Az iskolákban történő hitoktatás érdekében jött létre a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem keretén belül az önálló Római Katolikus Teológia kar.

Az egyetem és a főegyházmegye vezetősége által kötött egyezmény értelmében a tanárokat a gyulafehérvári érsek nevezi ki, de a meghirdetett helyeket az egyetemi szabályok szerint versenyvizsgával foglalják el. 1996 őszén az önálló Római Katolikus Teológiai Kar megszervezésére Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek dr. Tankó Ferenc filozófiai doktorátussal rendelkező egyházmegyés papot bízta meg. Tankó Ferenc hirtelen beállt betegsége és az 1997. december 14-én bekövetkezett halála megakadályozta őt abban, hogy a dékáni szerepkört hivatalosan is betölthesse. Erre a főpásztor dr. Marton József gyulafehérvári teológiai tanárt kérte fel, mely funkcióban 2008-ig vezette és szervezte a hittanárképzőt. 2008–2012 között a Kar dékánja dr. Nóda Mózes egyetemi docens, 2012-től ismét dr. Marton József egyetemi tanár, s dékán-helyettes dr. Jitianu Liviu egyetemi docens. 2016. április 18-tól dr. Vik János egyetemi adjunktus látja el a dékáni feladatokat. Dékánhelyettes jelenleg dr. Holló László egyetemi docens.

2007-ben a Római Katolikus Teológia Kar kiegészült a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolával. Ezáltal a Karon két intézet működik: Kolozsváron a didaktikai és Gyulafehérváron a pasztorálteológiai intézet. A didaktikai intézet alapképzésben (BA) három akkreditált szakkal (a hittanárival, a teológia-szociális munkával és a vallástudománnyal) rendelkezik, mesterképzésben (MA) pedig a Pasztorális Tanácsadás nevű szakot kínálja fel. A Gyulafehérváron működő Pasztorálteológia első négy évfolyama alapképzésként (BA), az V-VI. évfolyam pedig Alkalmazott teológia nevű (MA) mesterképzésként akkreditált.

A Karon doktori fokozatot is lehet szerezni, egyháztörténelmi, szentírástudományi, liturgikatudományi és erkölcsteológiai vonatkozású témákkal.

A Kar állandó kapcsolatot ápol a budapesti PPKE-vel, a budapesti Sapientiával, a regensburgi egyetemmel. Mindezek lehetővé teszik a vendégtanári és diákcsere programokat.

Jelenleg a Karon a következő címzetes tanárok tanítanak a didaktikai intézetben: dr. Marton József egyetemi tanár, dr. Zamfir Korinna egyetemi tanár, dr. Nóda Mózes egyetemi docens, dr. Holló László egyetemi docens, dr. Jitianu Liviu egyetemi docens, dr. Vik János egyetemi adjunktus, dr. Ilyés Magdolna egyetemi adjunktus. A gyulafehérvári pasztorálteológián címzetes tanárok: dr. Diósi Dávid egyetemi docens, dr. Székely Dénes egyetemi adjunktus, dr. Oláh Zoltán egyetemi adjunktus, dr. Lukács Róbert egyetemi adjunktus, dr. Ferenczi Sándor egyetemi adjunktus, dr. Bara Zoltán egyetemi adjunktus, dr. Orbán Szabolcs egyetemi adjunktus.

A Római Katolikus Teológiai Kar elsődlegesen az ember szellemi-lelki fejlődését célozza meg, a személyiség kiteljesedését szolgálja. A teológia ugyanis Istenről beszélve az emberről is tanít, hangsúlyozva az ember méltóságát és szabadságát. Rá akar mutatni arra, hogy az isteni igazságok segítséget nyújtanak a boldogság keresésben, az élet értelmének felfedezésében. Ezért a Római Katolikus Teológia Kar hangsúlyt fektet diákjainak kulturális, lelki-szellemi nevelésére. Célunk továbbá olyan teológiailag képzett világiak felkészítése, akik hitoktatóként, plébániai munkatársként, szociális intézményekben dolgozóként, történészként, jó nevelőként és tanárként, újságíróként vagy pszichológusként, helyesebben egyházi és civil intézményekben szolgáló értelmiségiként választ tudjanak adni a mai ember létfontosságú kérdéseire, a keresztény értékrendet képviseljék a társadalomban, és hozzájáruljanak azok megvalósításához.

A kar hallgatói teológiai tanulmányaik mellett egy másik szakot is felvehetnek. Mindazok részére, akik második szakot is választanak, az arra fizetendő tandíjat magánösztöndíjak biztosításával fedezzük. Hallgatóink tanulmányi és szociális ösztöndíjak elnyerésére is jogosultak. Ezen kívül külföldi tanulmányi ösztöndíjakra is van lehetőség, elsősorban azon külföldi egyetemekkel, amelyekkel partneri kapcsolatokat ápolunk (Budapest, Szeged, Vác, Leuven, Nijmegen, Frankfurt, Regensburg). Kolozsváron tanuló minden hallgatónknak eddig mindig tudtunk bentlakást is biztosítani.