A kolozsvári Római Katolikus Kar rövid története

A katolikus teológiai oktatásnak Kolozsváron mély gyökerei vannak. A jezsuiták a 16. században és a 17. század végén alapított akadémiájukon elsősorban a hittudományt művelték a 18. század végéig. Az 1990-es fordulat megteremtette a lehetőséget, hogy a Kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem keretén belül 1996-ban hittanárképzés céljából megszerveződjék a Római Katolikus Teológia Kar, a BBTE Rektorátusa és a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség között létrejött megállapodás értelmében.

A római katolikus hittanárképzőnek a BBTE keretében való megszervezésére – ami más egyházak esetében már előbb megtörtént – szükséghelyzet miatt vállalkoztunk. Románia tanügyminisztériuma 1990 után az állami iskolákban elrendelte előbb választható, majd kötelező formában a hittanórák tartását. Az ateista korszakot követő 180 fokos fordulat egyházunkat ezen a téren is váratlanul érte. A Gyulafehérvári Főegyházmegyei Főhatóság gyors és szükség-megoldásokkal próbálkozott. A Levelező Tagozat címen megszervezett hittanárképző hosszú távon azonban nem bizonyult megoldásnak. Az iskolákban történő hitoktatás érdekében jött létre a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem keretén belül az önálló Római Katolikus Teológia Kar.

Az egyetem és a főegyházmegye vezetősége által kötött egyezmény értelmében a tanárokat a gyulafehérvári érsek nevezi ki, de a meghirdetett helyeket az egyetemi szabályok szerint versenyvizsgával foglalják el. 1996 őszén az önálló Római Katolikus Teológiai Kar megszervezésére Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek dr. Tankó Ferenc filozófiai doktorátussal rendelkező egyházmegyés papot bízta meg. Tankó Ferenc hirtelen beállt betegsége és az 1997. december 14-én bekövetkezett halála megakadályozta őt abban, hogy a dékáni szerepkört hivatalosan is betölthesse. Erre a főpásztor dr. Marton József gyulafehérvári teológiai tanárt kérte fel, mely funkcióban 2008-ig vezette és szervezte a hittanárképzőt. 2008–2012 között a Kar dékánja dr. Nóda Mózes egyetemi docens. 2012-2016 között ismét dr. Marton József egyetemi tanár a Teológia Kar dékánja, dékánhelyettes pedig dr. Jitianu Liviu egyetemi docens. 2016. április 18-tól 2022 szeptember 28-ig dr. Vik János egyetemi docens látta el a dékáni feladatokat. dékánhelyettes 2016-2020 között dr. Holló László egyetemi tanár, majd dr. András Szabolcs egyetemi adjunktus 2020-tól 2022 márciusáig. 2022 őszétől dr. Diósi Dávid a gyulafehérvári intézet egyetemi tanára látja el a dékáni feladatokat és dr. András Szabolcs egyetemi adjunktus a dékánhelyettese.

2007-ben a Római Katolikus Teológia Kar kiegészült a Gyulafehérvári Hittudományi Főiskolával. Ezáltal a Karon két intézet működik: Kolozsváron a Didaktikai Teológia és Gyulafehérváron a Pasztorális Teológia Intézet. A Didaktikai Teológia Intézet alapképzésen (BA) a 2019/2020-as egyetemi tanévben egy akkreditált szakkal, a Hittanárképző (Didaktikai teológia) programmal rendelkezik, mesteri képzésen (MA) pedig a Pasztorális tanácsadás nevű szakot kínálja fel. A Gyulafehérváron működő Pasztorális teológia szak első négy évfolyama alapképzésként (BA), az ötödik és hatodik évfolyam pedig Alkalmazott pasztorális teológia nevű (MA) mesteri képzésként lett államilag akkreditálva.

A Katolikus Teológia Kar a 2018/2019-es egyetemi tanévtől kezdve önálló doktori iskolával rendelkezik, amely Vallás, kultúra, társadalom néven működik. Doktori (PhD) fokozatot teológiából liturgikatudományi, erkölcsteológiai, pasztorális teológiai és egyháztörténelmi vonatkozású kutatási témákkal lehet.

A Kar állandó kapcsolatot ápol a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemmel, a budapesti Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával, a Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskolával, a Szegedi Tudományegyetemmel, a Regensburgi Egyetemmel, a Leuveni Katolikus Egyetemmel, a Frankfurt-i Sankt Georgen Hittudományi Főiskola Misszió és Világegyház Intézetével. Mindezek lehetővé teszik a vendégtanári és diákcsere programokban történő részvételt.

Jelenleg a Katolikus Teológia Karon a következő címzetes tanárok tanítanak a kolozsvári Didaktikai Teológia Intézetben:dr. András Szabolcs egyetemi adjunktus, dr. Holló László egyetemi docens, dr. Jitianu Liviu egyetemi docens (fizetés nélküli szabadságon), dr. Nóda Mózes egyetemi docens, dr. Vik János egyetemi docens, dr. Zamfir Korinna egyetemi professzor. A gyulafehérvári Pasztorális Teológia intézet címzetes tanárai a következők: dr. Bara Zoltán egyetemi adjunktus, dr. Diósi Dávid egyetemi professzor, dr. Lukács Róbert egyetemi adjunktus, dr. Oláh Zoltán egyetemi docens, dr. Orbán Szabolcs egyetemi adjunktus.

A Római Katolikus Teológiai Kar elsődlegesen az ember szellemi-lelki fejlődését célozza meg, a személyiség kiteljesedését szolgálja. A teológia ugyanis Istenről beszélve az emberről is tanít, hangsúlyozva az ember méltóságát és szabadságát. Rá akar mutatni arra, hogy az isteni igazságok segítséget nyújtanak a boldogság keresésben, az élet értelmének felfedezésében. Ezért a Római Katolikus Teológia Kar hangsúlyt fektet diákjainak kulturális, lelki-szellemi nevelésére. Célunk továbbá olyan teológiailag képzett világiak felkészítése, akik hitoktatóként, plébániai munkatársként, szociális intézményekben dolgozóként, történészként, jó nevelőként és tanárként, újságíróként vagy pszichológusként, helyesebben egyházi és civil intézményekben szolgáló értelmiségiként választ tudjanak adni a mai ember létfontosságú kérdéseire, képviseljék a keresztény értékrendet a társadalomban, és járuljanak is hozzá annak megvalósításához.

A Katolikus Teológia Kar diákjai a teológiai tanulmányaik mellett egy másik szakot is felvehetnek. Mindazok részére, akik második szakot is választanak, magánösztöndíjak biztosításával fedezzük annak tandíját. Hallgatóink állami tanulmányi és szociális ösztöndíjak elnyerésére is jogosultak. Ezen kívül külföldi tanulmányi ösztöndíjak megpályázására is van lehetőség, elsősorban azon külföldi egyetemekre, amelyekkel partneri kapcsolatokat ápolunk (Budapest, Szeged, Vác, Eger, Pécs, Veszprém, Leuven, Nijmegen, Frankfurt, Regensburg). Kolozsváron tanuló minden hallgatónknak eddig mindig tudtunk bentlakást is biztosítani.

Szerző neve: 
Szerkesztő