Despre noi

Universitatea Babeș-Bolyai

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

A több évszázados hagyományra visszatekintő Római Katolikus Teológiai Kar 1996-től kezdődően a Babeş-Bolyai Tudományegyetem keretén belül, az egyházi és állami rendelkezésekkel összhangban, két helyszínen biztosítja a felsőfokú teológiai tanulmányok elvégzését:

Gyulafehérváron négy egyházmegye (Gyulafehérvár, Szatmár, Nagyvárad, Temesvár) és az Erdélyi Ferences Rendtartomány papságra készülő növendékei, míg Kolozsvárott az Egyház és társadalom szolgálatára vállalkozó világiak részesülhetnek felsőfokú teológiai képzésben, az alap- (BA) és a mesterképzésen (MA) át, egészen a doktori (PhD) megszerzéséig.

A Kar célja, olyan élő hitű, nyitott gondolkodású és széles látókörű lelkipásztorok, hitoktatók, teológus szakemberek képzése, akik mind az egyházi, mind pedig a társadalmi intézményekben szakmailag felkészült módon képesek közvetíteni a Katolikus Egyház hit- és értékrendszerét.

Remélni az tud, aki tisztában van teremtett voltával, igazán remélni az képes, aki életében felismeri Isten ujjlenyomatait. A remény nem jólétet ígér, sem pedig habot diák-, illetve tanáréletünk tortáján. A remény szerényen, de serényen tekintetünket életünk partitúrájának karmesterére irányítja, arra, aki egyben a zeneszerző is, az Istenre. A zenekar ti vagytok, kedves diákok, az elöljárók és tanárok csupán szólamvezetők. Ezzel a reménnyel indítjuk az új egyetemi év kezdetét. Keressük közösen személyes és közösségi életünk zeneszerző-karmesterünknek arcát. Együtt vagyunk erősek, együtt vagyunk koncertképesek.

Dávid Diósi

decan

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

SCURT ISTORIC

1698

Kolozsváron megalakul a Jezsuita Akadémia (Collegium Claudiopolitanum vagy Academia Claudiopolitana) négy karral, köztük a Teológia Karral, amelyen négy tanszék működik: szentírástudomány, dogmatika, kazuisztika és polémia. A négy éves teológiai tanulmányokat három éves filozófiai képzés előzi meg.

1753

Mária Terézia császárnő egyetemi ranggal és privilégiumokkal ruházza fel a jezsuiták vezette Collegium Claudiopolitanum-ot, és az intézménynek megengedi az „universitas” cím használatát. Így létrejön az Universitas Claudiopolitana.

Ugyanebben az évben Báró Sztojka Zsigmond Antal püspök megalapítja a Megtestesült Bölcsességről nevezett egyházmegyei szemináriumot (Seminarium Incarnatae Sapientiae), amely a felsőfokú teológiai képzés mellett azóta is a papképzést szolgálja.

1773

Feloszlatják a jezsuita rendet. Az Universitas Claudiopolitana vezetését a piarista rend veszi át.

1783

II. József császár döntése alapján az intézet neve Királyi Akadémiai Líceumra (Lyceum Regium Academicum)módosul és csupán félegyetemi státusban működik. A teológiai képzés átkerül Kolozsvárról Gyulafehérvárra.

1959

A kolozsvári román tannyelvű Victor Babeş Tudományegyetem és a magyar tannyelvű Bolyai Tudományegyetem egyesítése révén megalakul a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, amely az 1698-ban alapított jezsuita Akadémia utodintézménye.

1996

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem és a Gyulafehérvári Érsekség között létrejött megállapodás következtében létrejön a Római Katolikus Teológia Kar, amely a világiak egyetemi szintű teológiai képzését hivatott szolgálni. A papképzés továbbra is Gyulafehérvon zajlik, a papságra készülő fiúk felsőfokú teológiai képzése pedig a Hittudományi Főiskola keretében működik, amelyet ugyanebben az évben a Pápai Lateráni Egyetem Teológiai Karához affiliálnak.

2008

A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola a kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar Pasztorálteológiai Intézetévé válik, az 1996-ban indult kolozsvári teológiai képzés a világiak számára pedig az ugyanezen a karon belül működő Didaktikai Intézet keretében működik tovább.

A Jezsuita Akadémiai Kollégium és templom, a későbbi Piarista templom Kolozsvárott 1859-ben

Conducerea facultății

Prof. univ. dr. habil. DÁVID DIÓSI
decan
Lect. unió. dr. SZABOLCS ANDRÁS
prodecan
Conf. univ. dr. ZOLTÁN OLÁH
director departament
Departamentul de Teologie Romano-Catolică Pastorală (Alba Iulia)
Prof. univ. dr. habil. MÓZES NÓDA
director departament
Departamentul de Teologie Romano-Catolică Didactică (Cluj-Napoca)

Secretariatul

MAGDA KOPACZ

secretar șef – Cluj-Napoca

magda.kopacz@ubbcluj.ro

GYÖNGYVÉR BERECZKI

secretar, bibliotecar – Cluj-Napoca

bereczki.gyongyver@ubbcluj.ro

MARGIT FERENCZ

secretar – Alba Iulia

margit.ferencz@ubbcluj.ro

Regulamente și ghiduri