Rólunk

Babeş-Bolyai Tudományegyetem

Római Katolikus Teológia Kar

A több évszázados hagyományra visszatekintő Római Katolikus Teológiai Kar 1996-től kezdődően a Babeş-Bolyai Tudományegyetem keretén belül, az egyházi és állami rendelkezésekkel összhangban, két helyszínen biztosítja a felsőfokú teológiai tanulmányok elvégzését:

Gyulafehérváron négy egyházmegye (Gyulafehérvár, Szatmár, Nagyvárad, Temesvár) és az Erdélyi Ferences Rendtartomány papságra készülő növendékei, míg Kolozsvárott az Egyház és társadalom szolgálatára vállalkozó világiak részesülhetnek felsőfokú teológiai képzésben, az alap- (BA) és a mesterképzésen (MA) át, egészen a doktori (PhD) megszerzéséig.

A Kar célja, olyan élő hitű, nyitott gondolkodású és széles látókörű lelkipásztorok, hitoktatók, teológus szakemberek képzése, akik mind az egyházi, mind pedig a társadalmi intézményekben szakmailag felkészült módon képesek közvetíteni a Katolikus Egyház hit- és értékrendszerét.

Remélni az tud, aki tisztában van teremtett voltával, igazán remélni az képes, aki életében felismeri Isten ujjlenyomatait. A remény nem jólétet ígér, sem pedig habot diák-, illetve tanáréletünk tortáján. A remény szerényen, de serényen tekintetünket életünk partitúrájának karmesterére irányítja, arra, aki egyben a zeneszerző is, az Istenre. A zenekar ti vagytok, kedves diákok, az elöljárók és tanárok csupán szólamvezetők. Ezzel a reménnyel indítjuk az új egyetemi év kezdetét. Keressük közösen személyes és közösségi életünk zeneszerző-karmesterünknek arcát. Együtt vagyunk erősek, együtt vagyunk koncertképesek.

Diósi Dávid

dékán

A Római Katolikus Teológia Kar

MÚLTJA

1698

Kolozsváron megalakul a Jezsuita Akadémia (Collegium Claudiopolitanum vagy Academia Claudiopolitana) négy karral, köztük a Teológia Karral, amelyen négy tanszék működik: szentírástudomány, dogmatika, kazuisztika és polémia. A négy éves teológiai tanulmányokat három éves filozófiai képzés előzi meg.

1753

Mária Terézia császárnő egyetemi ranggal és privilégiumokkal ruházza fel a jezsuiták vezette Collegium Claudiopolitanum-ot, és az intézménynek megengedi az „universitas” cím használatát. Így létrejön az Universitas Claudiopolitana.

Ugyanebben az évben Báró Sztojka Zsigmond Antal püspök megalapítja a Megtestesült Bölcsességről nevezett egyházmegyei szemináriumot (Seminarium Incarnatae Sapientiae), amely a felsőfokú teológiai képzés mellett azóta is a papképzést szolgálja.

1773

Feloszlatják a jezsuita rendet. Az Universitas Claudiopolitana vezetését a piarista rend veszi át.

1783

II. József császár döntése alapján az intézet neve Királyi Akadémiai Líceumra (Lyceum Regium Academicum) módosul és csupán félegyetemi státusban működik. A teológiai képzés átkerül Kolozsvárról Gyulafehérvárra.

1959

A kolozsvári román tannyelvű Victor Babeş Tudományegyetem és a magyar tannyelvű Bolyai Tudományegyetem egyesítése révén megalakul a Babeş-Bolyai Tudományegyetem, amely az 1698-ban alapított jezsuita Akadémia utodintézménye.

1996

A Babeş-Bolyai Tudományegyetem és a Gyulafehérvári Érsekség között létrejött megállapodás következtében létrejön a Római Katolikus Teológia Kar, amely a világiak egyetemi szintű teológiai képzését hivatott szolgálni. A papképzés továbbra is Gyulafehérvon zajlik, a papságra készülő fiúk felsőfokú teológiai képzése pedig a Hittudományi Főiskola keretében működik, amelyet ugyanebben az évben a Pápai Lateráni Egyetem Teológiai Karához affiliálnak.

2008

A gyulafehérvári Hittudományi Főiskola a kolozsvári Római Katolikus Teológia Kar Pasztorálteológiai Intézetévé válik, az 1996-ban indult kolozsvári teológiai képzés a világiak számára pedig az ugyanezen a karon belül működő Didaktikai Intézet keretében működik tovább.

A Jezsuita Akadémiai Kollégium és templom, a későbbi Piarista templom Kolozsvárott 1859-ben

Vezetőség

Prof. univ. dr. habil. DIÓSI DÁVID
dékán
Lect. unió. dr. ANDRÁS SZABOLCS
dékánhelyettes
Conf. univ. dr. OLÁH ZOLTÁN
intézetigazgató
Pasztorális Teológia Intézet (Gyulafehérvár)
Prof. univ. dr. habil. NÓDA MÓZES
intézetigazgató
Didaktikai Teológia Intézet (Kolozsvár)

Titkárság

KOPACZ MAGDA

főtitkár – Kolozsvár

magda.kopacz@ubbcluj.ro

BERECZKI GYÖNGYVÉR

titkár, könyvtáros – Kolozsvár

bereczki.gyongyver@ubbcluj.ro

FERENCZ MARGIT

titkár – Gyulafehérvár

margit.ferencz@ubbcluj.ro

Organigram

Szabályzatok és útmutatók