Hallgatóknak

Ösztöndíjak

A Római Katolikus Teológia Kar nagy hangsúlyt helyez hallgatóinak megfelelő támogatására, hogy tanulmányaikat sikeresen elvégezhessék. Ennek érdekében különböző ösztöndíjak állnak a hallgatók rendelkezésére. Az ösztöndíjak egyik csoportja az egyetem által biztosított állami ösztöndíjak, a másik pedig a magánösztöndíj. Ezenkívül a hallgatók Erasmus+ ösztöndíjra is pályázhatnak a Kar különböző partnerintézményeiben való kutatásra és tanulásra.

Egyetemi ösztöndíjak

A kari szintű ösztöndíjakra vonatkozó pályázatok elbírásáról a dékáni kinevezés alapján összeálló bizottság dönt, amelynek tagja a dékánhelyettes, a főtitkárnő, a kari pénzügyi adminisztrátor, a diákkancellár és a diákképviselő.

Az egyetem szenátusa által elfogadott Ösztöndíjszabályzat értelmében az egyetemi ösztöndíjak a következők:

Kiemelkedő kutatási, sporteredményekért, kulturális-művészeti tevékenységért járó ösztöndíj, amit az egyetem saját forrásaiból biztosítanak. Szintén ebbe a kategóriába tartozik a nemzetközi olimpikon érdemösztöndíj, amelyet a tanügyminisztérium biztosít. Ezeket az ösztöndíjakat egyetemi szinten (azaz nem a karunkon) kell megpályázni.

A Karunkon a min. 8,50-es tanulmányi átlagot elérő hallgatók pályázhatják meg.

A Karunkon a min. 7,00 tanulmányi átlagot elérő hallgatók pályázhatják meg.

A maximálisan meghatározott egy főre eső jövedelem alatti családi bevétellel rendelkező hallgatók pályázhatják meg.

Ennek meghirdetéséről az egyetem központi vezetősége hoz határozatot, de karunk biztosítja hallgatói számára az ennek megpályázásához szükséges segítséget.

Az ösztöndíjak kritériumai minden félévben aktualizálásra kerülnek, ezért fontos, hogy az érdeklődő hallgatók kövessék a Kar hirdetéseit.

Magánösztöndíj

Tekintettel arra, hogy napjainkban könnyebb elhelyezkedni a munkaerőpiacon olyan végzetteknek, akik több képesítéssel rendelkeznek, Karunk magánösztöndíjat biztosít egy második szak elvégzéséhez. Ennek forrásait nagylelkű támogatóink biztosítják, különösen az Erdélyi Római Katolikus Státus Alapítvány. Az ösztöndíj jelenleg meghatározott összege 2500 lej/tanév, amelyből a hallgató fedezni tudja a második szak tanulmányi költségeit. Gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a felvételikor a hallgató beiratkozik a Római Katolikus Teológia Kar kolozsvári Didaktikai Teológia Intézet képzésére, majd önköltséges (fizetéses) helyre beiratkozik egy másik egyetemi képzésre is. Az ösztöndíj ehhez a második képzéshez nyújt támogatást, azzal a feltétellel, hogy a hallgató sikeresen és megfelelő módon folytatja teológiai tanulmányait. Az ösztöndíj megpályázására vonatkozó információkat megfelelő időben közöljük a Kar hirdetési felületein.

 1. A magánösztöndíj-alap Karunk jótevőinek (egyházmegyék, egyházi intézmények, magánszemélyek) adománya. Hálával, köszönettel és imával tartozunk nekik.
 2. A magánösztöndíj kizárólagosan a Katolikus Teológia Szakkal párhuzamosan végzett 2. szak tandíjának fedezésére fordítható.
 3. Az ösztöndíjak kiosztásáról, megtartásáról illetve megvonásáról a Kar tanári kara dönt.
 4. Ösztöndíjra elsősorban a Római Katolikus Teológia Kar teológia (didaktika) szakára bejutott hallgatók jogosultak.
 5. Az ösztöndíj a megtartás feltételeit teljesítő hallgatóknak 3 évre szól.
 1. Érvényes felvételi az adott évben a Római Katolikus Teológia Kar teológia (didaktika) szakára.
 2. Igazolás a 2. szakról (a kezdődő tanév tandíja első részletének befizetését igazoló nyugta másolata).
 3. Az adományozó speciális feltételeinek teljesítése.
 4. Az ösztöndíj kiosztása a felvételi eredmények sorrendjében történik.
 5. Az ösztöndíjszerződés megkötése.
 1. A következő évfolyamra lépéshez szükséges feltételek teljesítése mindkét szakon (kreditszám és újra felvett vizsgák) – kivételt képeznek: hosszas betegség, súlyos családi problémák.
 2. Igazolás a második szak végzéséről
  • negyedévente a tandíj részleteinek határidőre történő befizetését igazoló nyugta másolata
  • tanév elején igazolás a második szakról (Adeverinţă de studii).
 3. Példás keresztény életvitel.
 4. A támogató fél sajátos kéréseinek teljesítése (féléves/éves beszámoló, nyári gyakorlat, stb.).
 1. A hallgató szakmai előmenetelének követése.
 2. A tantárgyfelvétellel kapcsolatos tanácsadás.
 3. Félévente rövid írásbeli jellemzés.
 1. Az alapképzés (6 szemeszter) befejeztével.
 2. A hallgató kérésére.
 3. Bármelyik fenti kritérium be nem tartása esetén.
 4. Az évfolyamvezető tanár negatív véleményezése esetén.
 1. Az adományozók támogatásának csökkenése esetén a Kar fenntartja a jogot a megmaradó ösztöndíjak újraosztására a tanulmányi eredmények figyelembevételével.
 2. Az elsőévesektől fennmaradó, illetve az elvesztett ösztöndíjakra a magasabb évesek minden feltétel teljesítése esetén pályázhatnak (újraigénylés is lehetséges). Az elosztás a mindkét szakon elért tanulmányi eredmények alapján történik, az elvesztett ösztöndíjak esetén az adott évfolyam hallgatói előnyben.
 1. a Szatmári Egyházmegye szülötte;
 2. tanulmányi eredmények, a teológia szak átlaga legalább 8,50;
 3. évente megkapja a Kar egyik tanára részéről az írásos ajánlást, melyből kitűnik, hogy alkalmas az ösztöndíj elnyerésére (személyi érettség, nyitottság, elköteleződés, jelenlét a Teológia Kar életében, bekapcsolódás a karon történő lelki-szakmai fejlődést segítő programokba);
 4. készség évente két hét önkéntes munkára a Szatmári Püspökségen.

Erasmus +

Az Erasmus+ az európai oktatás, képzés, ifjúságügy és sport támogatására irányuló uniós program. A program támogatja az európai oktatási térségben, a digitális oktatási cselekvési tervben és az európai készségfejlesztési programban meghatározott prioritásokat és tevékenységeket.
Erasmus+ partnerintézmények

A tanév elején tesszük közzé az aktuális hallgatói mobilitáslehetőségeket a következő évre. Az érdeklődő hallgatók kövessék a Kar hirdetéseit!

Bentlakás

karunk hallgatói a Hașdeu Diáknegyedében vagy a kari (Iuliu Manu 5. sz.) bentlakásban igényelhetnek szálláshelyet az alábbi kérvények kitöltésével. A Pasztorálteológiai Intézet hallgatói, akik a papságra készülnek, a gyulafehérvári Szemináriumban laknak.

Könyvtár

Záródolgozatok